Kochani!

Razem z Kinem Helios🎬 zapraszamy do konkursu. Wejdź na stronę fanpage https://pl-pl.facebook.com/leonardoschoolrzeszow/ i dowiedz się więcej

Regulamin konkursu „Konkurs” Leonardo School Rzeszów 20.08.2020 r.

(dalej: „Regulamin”)

§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu „Konkurs”Leonardo School 20.08.2020 (dalej: „Konkurs”) jest Leonardo School Rzeszów który przeprowadza Konkurs we własnym imieniu i na własną rzecz, jak również zapewnia nagrody (dalej: „Organizator”).

2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, powiązany ani przeprowadzany przez serwis społecznościowy Facebook. Serwis społecznościowy Facebook nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook.

3. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.

§ 2. Miejsce i czas trwania konkursu

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie społecznościowym Facebook na profilu Leonardo School Rzeszów znajdującym się pod adresem https://pl-pl.facebook.com/leonardoschoolrzeszow/ (dalej: „Fanpage”)

2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach: od dnia 20.08.2020 roku do dnia 22.08.2020 roku, do godziny 12:00.

3. Początkiem trwania konkursu jest moment opublikowania na Fanpage’u postu z treścią zadania konkursowego (dalej: „Zadanie konkursowe”) w dniu 20.08.2020 roku.

4. Odpowiedzi na Zadanie Konkursowe należy udzielać do 22.08.2020 roku do godziny 12:00.

5. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w dniu 22.08.2020 roku do godziny 18:00.

6. W wyjątkowych sytuacjach Organizator może przedłużyć lub przerwać trwanie Konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje na Fanpage’u.

§ 3. Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia i wyboru Zwycięzcy Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej: „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4. Udział w Konkursie

1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach Konkursu osoba, która spełni wymogi przewidziane Regulaminem ma możliwość otrzymania nagrody przewidzianej w Regulaminie, ufundowanej przez Organizatora (dalej: „Nagroda”).

2. Konkurs w żadnym wypadku nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity Dz.U.2016.471 z dnia 2016.04.08).

3. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała niniejszy Regulamin. Za moment zaakceptowania Regulaminu uznaje się moment przystąpienia do Konkursu poprzez opublikowanie w komentarzu pod postem odpowiedzi na pytanie konkursowe. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.

4. Warunkiem koniecznym uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie własnego konta w serwisie społecznościowym Facebook.

5. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi spełniać warunki wskazane w Regulaminie oraz wykonać Zadanie Konkursowe umieszczone na Fanpagu.

6. W Konkursie Uczestnik może brać udział wyłącznie osobiście. Niedopuszczalne jest tworzenie fikcyjnych kont i dokonywanie za ich pośrednictwem zgłoszeń Odpowiedzi Konkursowych. Niedopuszczalne jest również dokonywanie zgłoszeń Odpowiedzi Konkursowych w imieniu osób trzecich.

7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi wyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.

8. Organizator zastrzega, że udział w Konkursie odbywa się na własną odpowiedzialność Uczestnika i ponosi on z tego tytułu wszelkie konsekwencje, w tym prawne, obejmujące także odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich.

9. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.

10. Uczestnik, który przystąpił do Konkursu spełniając warunki niniejszego Regulaminu jest jednocześnie związany warunkami Regulaminu.

§ 5. Zasady i przebieg Konkursu

1. Pierwszego dnia trwania Konkursu, czyli 20.08.2020 roku, na Fanpage’u Facebook opublikowany zostanie post zawierający Zadanie Konkursowe.

2. Zadanie Konkursowe polega na:

Napisz nam, kto będzie głównym bohaterem szkoły Leonardo School na Filmowych Porankach Kina Helios i dlaczego chciałabyś/chciałbyś, aby twoje dziecko go poznało

Odpowiedź na Zadanie Konkursowe, zwaną pracą konkursową (dalej: „Praca Konkursowa”) powinna być opublikowana w komentarzu Uczestnika do postu zawierającego Zadanie Konkursowe. Przesłanie Pracy Konkursowej do Organizatora w inny sposób niż sposób wskazany w zdaniu poprzedzającym nie stanowi udzielenia odpowiedzi na Zadanie Konkursowe.

3. Uczestnicy mogą publikować Prace Konkursowe w sposób opisany w ust. 2 i 3 powyżej do godziny 12:00 ostatniego dnia trwania Konkursu, wskazanego w § 2 ust. 4 Regulaminu.

4. Każdy Uczestnik uprawniony jest do opublikowania jednej Pracy Konkursowej.

5. Konkurs jest jednoetapowy.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Prac Konkursowych, które:

a) są niezgodne z regulaminem portali: Facebook

b) nie spełniają kryteriów określonych w Regulaminie lub są zgłoszone niezgodnie z zasadami Regulaminu;

c) zawierają treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne lub obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

d) naruszają prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujące wizerunki osób trzecich;

e) zawierające logotypy bądź treści o charakterze reklamowym, dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Leonardo School Rzeszów

7. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego, w sposób zgodny z ust. 2 i 3 powyżej jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:

a) Praca Konkursowa stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika;

b) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich;

c) Korzystanie przez Organizatora z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi ani nie naruszy niczyich praw, dóbr oraz tajemnicy chronionej prawem.

§ 6. Zasady wyłaniania zwycięzcy. Nagrody

1. Odpowiedzi Konkursowe zostaną poddane ocenie Komisji.

2. Po zakończeniu Konkursu zostanie wyłonionych pięciu (5) zwycięzców (dalej: „Zwycięzca/y”), dwóch pierwszego miejsca i trzech drugiego miejsca. Zwycięzca 1 miejsca otrzyma nagrodę w postaci vouchera na miesiąc nauki języka angielskiego w Leonardo School (dalej: „Nagroda”). Zwycięzca 2 miejsca otrzyma zaproszenie/pojedynczą wejściówkę na seans w kinie Helios.

3. Komisja kieruje się w swojej ocenie kreatywnością Odpowiedzi Konkursowych oraz zgodnością (prawidłowością) nadesłanych Odpowiedzi Konkursowych z Zadaniem Konkursowym i Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo nieuzasadniania wyboru Odpowiedzi Konkursowych.

4. Wybór Komisji ma charakter ostateczny, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8, 10, 11 oraz 12.

5. Zwycięzca zostanie poinformowany o przyznaniu Nagrody w terminie nie dłuższym niż 10 (słownie: dziesięć) dni roboczych po zakończeniu Konkursu  poprzez prywatną wiadomość wysłaną Uczestnikowi przez Organizatora w portalu Facebook.

6. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie Organizatorowi przez Zwycięzcę na adres poczty elektronicznej rzeszow@leonardoschool.pl

a) imienia i nazwiska Zwycięzcy;

b) numeru telefonu;

c) adresu e-mail;

Powyższe dane powinny zostać przekazane Organizatorowi w terminie 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej. Jeśli Zwycięzca nie dopełni tego obowiązku, Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

8. Po spełnieniu warunków Regulaminu, Nagroda zostanie przekazana przez Organizatora do Zwycięzcy w ustalonym przez strony  terminie w placówce Organizatora .

9. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy, a w szczególności w przypadku:

a. Podania danych, o których mowa w ust. 8 powyżej po upływie terminu 7 dni od powiadomienia Zwycięzcy o wygranej;

b. Podania błędnych, nieprawdziwych bądź niepełnych danych, o których mowa w ust. 8 powyżej;

W takim wypadku Nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora, który może ją przyznać innemu Uczestnikowi lub pozostawić w swoich zasobach.

10. Zwycięzca traci prawo do Nagrody w przypadku naruszenia lub niedopełnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu.

11. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową. Rezygnacja z części Nagrody równoznaczna jest z rezygnacją z całości nagrody.

12. Nie jest możliwe wypłacenie Zwycięzcy kwoty stanowiącej ekwiwalent pieniężny Nagrody ani zamiana Nagrody na inną nagrodę rzeczową.

13. Nie jest możliwe przeniesienie przez Zwycięzcę prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu – Leonardo School Rzeszów ul. Krajobrazowa 10/L1, 35-119 Rzeszów

2. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest podać Organizatorowi Konkursu następujące dane osobowe, które zostaną wykorzystane do przesłania lub wydania Nagród:

a. imię;

b. nazwisko;

c. numer telefonu;

d. adres e – mail;

3. Podanie danych wskazanych w ust. 2 jest warunkiem wydania Nagród.

4. Dane Uczestników Konkursu przetwarzane będą zgodnie z przepisami obowiązującego prawa regulującymi kwestię ochrony danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem https://rzeszow.leonardoschool.pl/kontakt/

§ 8. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rzeszow@leonardoschool.pl

2. Reklamacje można składać przez cały czas trwania Konkursu oraz nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

3. Reklamacje będą̨ rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenie reklamacji w sposób określony w ust. 1 powyżej. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany a adres, z którego została wysłana reklamacja.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na Fanpage’u Facebook oraz w siedzibie Organizatora przez cały czas trwania Konkursu.

2. Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania go na Fanpage’u Facebook.

3. Uczestnictwo w Konkursie związane jest z otrzymywaniem informacji mailowych mogących stanowić informacje handlowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204). Uczestnik wyraża zgodę otrzymywanie informacji handlowych od Leonardo School Rzeszów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

5. Wszelkie informacje na temat Konkursu można uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem e-mail rzeszow@leonardoschool.pl